Heta Stolen – Intervju

PExA

I denna intervju med VD Tomas Gustafsson, diskuteras PExAs teknik för icke-invasiv provtagning från lungornas små luftvägar. Tomas förklarar hur bolagets instrument erbjuder nya forskningsmöjligheter och framtida diagnostiska verktyg för lungsjukdomar. Han betonar också den strategiska betydelsen av den pågående emissionen på 7,4 MSEK för att utöka marknadsföringen utifrån de goda resultat som kontinuerligt genereras från användarna. PExAs vision är att revolutionera upptäckten och behandlingen av lungsjukdomar globalt.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag heter Tomas Gustafsson och jobbar som VD på PExA som jag stötte på år 2022 och blev väldigt imponerad av Bolagets potential och vilka prestigefyllda kunder som de arbetar med. Min bakgrund är från maskinteknikprogrammet och Chalmers School of Entrepreneurship på Chalmers i Göteborg. Innan jag började på PExA drev jag under 17 år Micropos Medical, ett bolag inom strålbehandling av prostatacancer som jag var med och startade 2003.

Kan du beskriva PEXA och er verksamhet?

PEXA har utvecklat ett unikt instrument för icke-invasiv provtagning från de små luftvägarna i lungan, där många lungsjukdomar börjar. Detta möjliggör nya forskningsmöjligheter och potentiellt nya diagnostiska verktyg.

En doktor håller i en illustration av lungor

Hur ser er affärsmodell ut?

Vi säljer och hyr ut instrument till forskare, sjukhus och läkemedelsbolag globalt. Vi har användare i tio länder och strävar kortsiktigt mot en hyresmodell för att få mer förutsägbara intäkter samt strävar efter att gå mot att erbjuda fler förbrukningsvaror och biokemiska analyser. Långsiktigt är målsättningen att erbjuda diagnostiska instrument på en global marknad som helt kan förändra förutsättningarna för att upptäcka och behandla lungsjukdomar.

Ni genomför en emission om ca 7,4 MSEK just nu. Vad ska ni använda kapitalet till?

Vi ska använda kapitalet för marknadsföring och att nå fler kunder genom deltagande på internationella kongresser och fokusera på att gå mot diagnostik baserat på nya forskningsresultat.

En illustration av lungor

Vilka är de största riskerna för PEXA?

De största riskerna inkluderar finansiering tills vi blir lönsamma och potentiell konkurrens från andra teknologier. Vi arbetar kostnadseffektivt med en liten organisation på tre personer och har flera patent som skyddar vår unika teknik och ytterligare patentansökningar under bearbetning.

Hur stor är PExAs adresserbara marknad?

PExA har två huvudsakliga marknader: forskningsinstrument och framtida diagnostik. Vi hyr ut och säljer instrument till lungforskare globalt, med cirka 30 enheter i bruk idag. WHO rapporterar att lungsjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken med över fem miljoner dödsfall årligen. Det finns cirka 10 000 lungforskningsinstitutioner, varav 1 500 aktivt söker biomarkörer och som kan ha ett direkt intresse i instrumentet. Sjukvården går mer och mer mot ökad individualisering, sk. precision medicin och genom PExAs unika icke-invasiva provtagning så kan individer följas med många prover över tid viket gör att sjukdomsförändringar potentiellt kan upptäckas betydligt tidigare än idag. Denna monitoreringsmöjlighet tillsammans med vår långsiktiga målsättning att gå mot diagnostiska tillämpningar inom exempelvis lungcancer gör att marknadsstorleken ökar avsevärt.

Varför ska man investera i PEXA?

PEXA har potential att förändra hur lungsjukdomar upptäcks och behandlas. Vi har en innovativ produkt och vetenskapliga resultat som skapar en stark grund för tillväxt och framtida diagnostiska applikationer. PExA-metoden har också ett starkt stöd från Cancerfonden för lungcancerstudier vid Lunds Universitet, med målet att screena, diagnostisera och följa upp lungcancer, vilket förväntas öka användningen av PExAs instrument.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.