Heta Stolen – Intervju

PExA

Tomas Gustafsson, VD för PExA AB (publ), framhäver bolagets unika teknologi som förändrar lungforskningen. Med ett innovativt instrument som möjliggör insamling av prover från lungornas små luftvägar, visar Tomas på hur PExA öppnar upp nya möjligheter för tidig upptäckt och behandling av lungsjukdomar. Bolagets kundbas omfattar den globala forskningsvärlden och sträcker sig från studier relaterade till arbetsmiljön till forskning om lungcancer.

Kan du kortfattat beskriva PExA och er verksamhet?

PExA har tagit fram ett instrument som helt världsunikt kan samla in biologiska prover från de små luftvägarna i lungorna. De små luftvägarna kallas det område allra längst ner i lungorna där lungsjukdomar oftast startar och växer till sig innan de upptäcks och ställer till problem. Eftersom området historiskt varit både svårt och farligt att provta finns det idag begränsad kunskap vilket PExA nu kan förändra.

Bolagets kunder består av aktörer som bedriver lungforskning inom en rad olika områden. Exempelvis arbetar de med att analysera den biokemiska kompositionen i de små luftvägarna för att kunna studera allt från arbetsmiljörelaterade lungskador till lungcancer och kunderna består av allt från akademi och universitetssjukhus till statliga myndigheter och pharmabolag. Målsättningen är att hitta uttryck för olika lungsjukdomar och därmed nya biomarkörer som kan användas för tidig upptäckt och därmed öka chansen till bot. Genom att nyttja de biomarkörer som upptäcks är Bolagets målsättning att röra sig mer och mer mot att parallellt ta fram diagnostiska instrument.

Animering av ikoner

Ni tillhandahåller ett forskningsinstrument inom lungforskning för att identifiera biomarkörer. Kan du berätta mer om de forskningsområden där instrumentet används idag?

Vårt instrument används idag inom en rad olika områden hos kunder i Europa och USA. Inom arbetsmiljö har vi ett flertal kunder såsom Örebro Universitet, Arbets- och miljömedicin på både Göteborgs Universitet och Århus Universitet samt statliga och federala arbetsmiljömyndigheter i Tyskland och USA. Någon studerar exempelvis lungförändringar vid påverkan av plast och metalldamm inom 3D-printnings industrin medan andra studerar hur tunnelarbetare och de som utsätts för mögel i bostäder och arbetsplatser påverkas. Det finns även projekt hos en amerikansk myndighet som syftar till att öka kunskapen och möjligheten att diagnosticera TBC, som är en av världens mest spridda infektionssjukdomar med en hög dödlighet.

Vidare så pågår ett flertal astma och allergistudier bland annat på en privat vårdcentralkedja för barn i Finland samt inom en klinisk studie med namn RADicA som syftar till att hitta bättre diagnostik för astma på Wythenshawe hospital i Manchester Storbritannien.

Ytterligare exempel på forskning och kliniska studier är en lungembolistudie som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt lungcancerstudier som genomförs både på Skånes Universitetssjukhus i Lund och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Instrumentet används även av CRO-företag dvs aktörer som bedriver uppdragsforskning åt andra aktörer såsom läkemedelsföretag samt som i Fraunhofer ITEMs fall i Hannover dessutom bedriver egna studier med deras två PExA utrustningar.

I huvudsak studeras vilka proteiner och lipider som finns närvarande i de små luftvägarna och det går även enkelt att undersöka hur innehållet förändras över tid eller vid påverkan av olika typer av läkemedel. Jämförelser sker även mellan grupper av friska frivilliga och konstaterat sjuka. Detta görs både för att förstå lungans komposition samt för att analysera proteinmönster i stora datamängder av 100-tals proteiner för att på sikt kunna särskilja sjuk från frisk. Detta syftar till att upptäcka nya biomarkörer för olika lungsjukdomar för att i framtiden kunna diagnosticera sjukdom tidigare medan den fortfarande är begränsad och behandlingsbar.

Inom vilket forskningsområde är ert instrument mest använt, och vilket forskningsområde tror ni kommer att först identifiera mönster i biomarkörer som kan leda till kommersialisering utanför forskningsvärlden?

Även om instrumentet från början utvecklades inom arbets- och miljömedicin där vår grundare professor Anna-Carin Ohlin är verksam så har vi idag fått kunder inom en stor bredd av områden. Vi vill aktivt ha denna bredd för att utifrån de upptäckter och erfarenheter hitta spetsområden där vi kan gå från den stora forskarmarknaden till en betydligt större diagnostisk marknad.

Det vi ser fram emot med spänning just nu är att det skall publiceras vetenskapliga resultat från den lungcancerstudie som pågår på Skåne Universitetssjukhus och som stöds av Cancerfonden. Detta viktiga arbete tror vi kan bli en av våra framtida spetsar som kan leda både till fler lungcancerstudier och mot en framtida diagnostisk tillämpning för screening och uppföljning av lungcancer vilket skulle innebära en enorm kommersialiseringspotential.

För närvarande tillhandahåller ni forskningsinstrumentet genom både försäljning och uthyrning. Kan du beskriva mer om detta och berätta vilken metod som är mest optimal för PExA?

Vi både säljer och hyr ut instrument beroende på kundernas önskemål. Vi försöker dock utveckla vår affärsmodell mot att generera kontinuerliga och mer förutsägbara intäkter. Detta kan bland annat innebära en hyresmodell som gör att insteget för kunden blir enklare och att vi därmed kan korta ner ledtiden från att intresse väcks till beslut. Vidare arbetar vi med att utveckla affären med målsättningen att ta en större del av värdekedjan där vi lägger stort fokus på att bygga upp kunskap runt biokemiska analysmetoder för att senare börja bygga referensdatabaser. Vi ser en stor potential att hitta en stor kundbas inom den stora och breda forskarmarknaden där resultaten skall tillgodogöras för att gå mot diagnostiska instrument med en ännu större potentiell marknad.

Vilka är några av de viktigaste milstolparna PExA nyligen har uppnått?

De viktigaste milstolparna för oss de senaste åren har varit att få in fler kunder och samarbetspartners samtidigt som fler vetenskapliga publikationer har presenterats både i journaler och som vetenskapliga postrar på Europas och USAs största lungkongresser. Bolaget har för första gången deltagit med egen monter på dessa kongresser och har därmed träffat många potentiellt nya kunder som nu bearbetas.

Genom att analysmetoderna för det provtagna materialet har blivit både känsligare och billigare så har fler publikationer påvisat att denna provtagningsmetod kan ha stor framtida betydelse för att förstå sig på, diagnosticera, behandla och följa upp lungsjukdomar. Ytterligare milstolpar som har uppnåtts är att vi under förra året bland annat fick förtroendet att få sälja instrument till en betydande amerikansk myndighet samt att vi nu även ingår i flera internationella universitetsbaserade konsortier inom lungforskning.

Vi ser det även som en viktig milstolpe att Cancerfonden gått in och delfinansierat det spännande arbete som pågår i Lund inom lungcancerscreening.

Vilka framtida teknologiska förbättringar eller innovationer planerar PExA att implementera i forskningsinstrument?

Vi har en hel bank av innovationer och förbättringar som vi arbetar med både tekniskt och immaterialrättsligt för att införas i framtida instrument. Dock är det instrument vi har idag optimerat och skalbart för den kundkategori som vi adresserar idag. Intressanta områden som vi bevakar och bedriver utveckling inom är hur man snabbare skall gå från provtagning till analys genom exempelvis nya och känsligare biokemiska analysmetoder och inom biosensorutveckling.

Pexa

Vilket budskap vill du förmedla till potentiella investerare och intressenter om PExAs framtid?

Det som jag själv föll för när jag började arbeta på PExA är vilka kunder som bolaget lyckats sälja och hyra ut instrument till och vilken fantastisk potential det finns för både samhälle och alla lungsjuka människor om och när bolaget får fram ett diagnostiskt instrument. Att det dessutom finns en affär i att sälja instrument till lungforskare på vägen dit är en bonus.

Mitt budskap till våra befintliga och potentiellt nya ägare är att de här har chansen att vara med på en resa där vi tillsammans kan komma att möjliggöra en helt annan situation inom exempelvis lungcancerbehandling. Vår vision är att i framtiden kunna erbjuda ett instrument för screening och monitorering av lungcancer, detta för att både möjliggöra tidig upptäckt, vägledning till lämplig behandling samt för att följa upp behandlingsresultat.

Ett sådant diagnostiskt instrument skulle kunna innebära en enorm förändring för den cancersjukdom som tar flest liv i världen. Exempelvis lever endast 10% av de patienter som diagnosticerats med lungcancer efter 10 år om cancern upptäcks tidigt lever 80 % av patienterna efter 20 år.

Detta är anledningen till att jag både jobbar och har investerat i PExA och jag välkomnar fler att vara med på denna spännande resa.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun.