Heta Stolen – Intervju

Diagonal Bio AB

Karin Wehlin, interim VD på Diagonal Bio, delar sin omfattande erfarenhet och berättar om bolagets framsteg, inklusive kommersialisering av sin CE-märkta produkt och planer för 2024. Hon belyser utmaningar, betonar bolgates attraktiva affärsmodell och marknadsposition.

1. Hej Karin, kan du berätta lite om dig själv och din roll i Diagonal Bio?

Sedan den 23 november är jag interim VD på Diagonal Bio och blev invald som ledamot i Diagonal Bios styrelse i maj 2023. Jag har cirka 15 års erfarenhet som VD i tidiga Life Science-bolag, inklusive 10 år som VD för BoMill. På BoMill byggde jag upp en organisation för marknad och försäljning, kontrakterade distributörer i Europa, USA och Kanada, samt startade upp produktion av utrustning/maskiner i Sverige. Under min tid som VD gick vi från 0 sålda maskiner till 40 st som nu finns i Europa, Kanada och USA.

Jag är även grundare av EQL Pharma där jag var arbetande styrelseordförande under 10 år, vilket inkluderade 2 år i noterad miljö (noterades 2013). EQL Pharma har idag ett "market cap" på 1 000 MSEK. Dessutom har jag erfarenhet från Corporate Finance.

En forskare i ett labb

2. Hur kommer din erfarenhet och bakgrund att bidra till Diagonal Bios utbeckling?

Min starka bakgrund kommer att vara till nytta i min nya roll som interim VD på Diagonal Bio. Nedan är områden där jag främst kommer att kunna bidra för att fortsätta utveckla Diagonal Bio:

  • Transformering av ett bolag som har utvecklat ett analysinstrument för analys av bland annat virus och bakterier, och detta på rekordtid. Nu ska bolaget transformeras till ett bolag som ska kommersialisera sin produkt.
  • Jag har gedigen erfarenhet av olika former av kapitalinjektioner, vilket också kommer väl till pass här för att säkra finansieringen av bolaget.

3. I början på året satte ni upp milstolpar för 2023, och dessa milstolpar har alla infriats. Vilka uppsatta mål har ni för 2024?

Starkt fokus på kommersialisering av LAMPlifyTM för att bredda segmenten inom den mindre reglerade marknaden. Detta inkluderar även introduktion på segmentet "for Research only," där vi har en ambition att marknadsföra och sälja till bland annat CRO-verksamheter. Viktigt är också att vi knyter till oss KOL runt om i Europa i första hand och USA i andra hand.

4. I juli CE-mäkte ni LAMPlifyTM. Hur har intresset varit från marknaden? Vilka marknadsandelar kan ni ta och hur ska ni gå till väga för att uppnå detta?

Det har framför allt varit veterinärmarknaden som har visat intresse för LAMPlifyTM, och det beror också på att vi valde att fokusera på detta segment. Med helt ny teknologi ligger det ett gediget arbete att få ut informationen kring vår produkt, vilket har gjorts under det andra halvåret 2023.

Inom veterinärmarknaden har vi fokus på en nischmarknad med premiumkunder. Vi kommer att bredda kundbasen till volymmarknader som också geografiskt kan få större spridning.

5. Kan ni peka på några potentiella hinder eller konkurrens som kan påverka er framgång?

Under pandemin investerade en hel del laboratorier i PCR-teknologi. När vi nu närmar oss CRO-marknaden kan det inträffa att investeringsmöjligheter i ny teknologi är begränsade och att vi ses som ett "coronabolag," vilket vi inte är. Viktigt att påtala att i de fall det krävs snabba resultat på provtagningar av till exempel virus eller bakterier så är LAMPlifyTM ett betydligt bättre alternativ både tids- och kostnadsmässigt.

6. PanviralTM har under året fått stå lite i skuggan av LAMPlifyTM. Vad kan ni säga om utvecklingen av Panviral och när förväntas även Panviral vara CE godkänd?

För att kunna påbörja försäljning av PanviralTM som riktar sig mot Human Diagnostik måste vi först få instrumentet IVDR certifierat. Det är en process som bland annat inkluderar ett certifierat kvalitetssystem, teknisk dokumentation och dokumenterade kliniska tester. En sådan process beräknas ta drygt två år. Vår ambition är att påbörja en sådan process så snart vi har resurser, exempelvis personal och finanser.

7. Gällande avtalet med OIM. Producerar de både instrument och förbrukningsvaror åt er? Får ni en royalty på 18% för båda delarna? Hur ser ni på att det samarbetet kan utvecklas ännu mer på sikt?

OIM producerar enbart våra instrument, inga förbrukningsvaror. 18% royalty utgår till Diagonal Bio om OIM säljer en icke patenterbar del av teknologin vidare. Royaltavtalet är ett icke-exklusivt avtal.

En forskare i ett labb

8. Slutligen, varför ska man överväga att investera i Diagonal Bio?

Diagonal Bio har ett robust patent som skyddar vår innovation fram till 2041. Vi står bakom ett unikt analysinstrument som svarar mot marknadens behov, nämligen efterfrågan på snabba och pålitliga resultat vid virus-, bakterie- och patogenanalys. Vår affärsmodell är attraktiv, där huvudintäkterna genereras från förbrukningsprodukter som är både unika och mönsterskyddade för våra instrument.

Diagonal Bio har en kompetent organisation och vi har framgångsrikt etablerat ett starkt och kompetent nätverk av specialister. Det föreligger förfrågningar från marknaden från olika aktörer. Med en relativt begränsad organisation fokuserar vi på ett fåtal lösningar som marknaden efterfrågar. Vi strävar efter att göra ett utmärkt arbete inom dessa segment för att sedan kunna expandera geografiskt med dessa erbjudanden till marknaden.

Vi kommer att fortsätta arbeta fokuserat och passionerat för att nå en så bred marknad som möjligt.

Disclaimer:
This is an interview that has been done on behalf of the company. Impala Nordic or people behind Impala Nordic owns no shares in the company at the time of the interview. Impala Nordic is a lender to the company in connection with the company's bridge financing announced on August 22, 2023. // Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic eller personer bakom Impala Nordic äger inga aktier i bolaget vid upprättandet av intervjun. Impala Nordic är långivare till bolaget i samband med bolagets bryggfinansiering som offentliggjordes den 22 augusti 2023.