Heta Stolen – Intervju

Spermosens

Ulrik Nilsson, VD på Spermosens AB (publ), berättar om produkten JUNO-Checked System, bolagets aktuella samarbetsavtal och vad kommande emissionslikvid ska användas till.

Vilka är Spermosens och kan ni kort berätta om er verksamhet?

Spermosens är ett life science bolag med mål att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genomintroduktion av produkter som möjliggör individualiserade fertilitetsbehandlingar.

Kan du berätta om er produkt JUNO-Checked System?

Den globala marknaden för IVF uppgick till 22 miljarder USD 2021. Tyvärr lyckas idag färre än en av fem behandlingar. JUNO-Checked kommer möjliggöra mätning av Spermiernas bindningsförmåga och därmed förbättra beslutsunderlaget vid val av behandling. Förbättrade val leder till förbättrade resultat.

Vilken är den största skillnaden mellan er och era konkurrenter?

Vi tillverkar en unik patenterad produkt som för första gången gör det möjligt att bedöma om en mans spermier kan fertilisera en äggcell. Vi har därför inga direkta konkurrenter.

Två personer tittandes på en telefon

Hur ser marknadspotentialen ut globalt och vad innebär det för Spermosens?

Globalt utförs mer än 3 miljoner cykler årligen. Med ett genomsnittligt försäljningspris på 200 USD per kassett är marknadspotentialen 600 MUSD.

Enbart i Sverige utförs 20 000 cykler årligen och vi uppskattar att kunna vara kassaflödespositiva vid försäljning av 8 000 kassetter årligen.

Plattformen Edge

Vilken är den senaste viktiga milstolpen som Spermosens har uppnått?

Spermosens har tillsammans med FlexMedical Solutions Ltd framgångsrikt genomfört produktionsförberedande fas avseende JUNO-Checked kassetten. Nästa steg blir leverans av generation 1 av produkten för forskningsändamål.

Kan ni berätta lite mer om det och hur ert samarbete ser ut med FlexMedical Solutions?

FlexMedical är en av våra utvalda partners, vilka vi tillsammans med har utarbetat våra planer framåt. FlexMedical Solutions erbjuder även en flexibel produktionskapacitet av hög kvalitet, med möjlighet till uppskalning i takt med att vi växer.

Utöver det samarbetet har vi även ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB avseende produktion av JUNO-Checked instrumentet.

Ni genomför en företrädesemission just nu om cirka 24,4 miljoner kronor. Kan du berätta vad emissionslikviden kommer att användas till?

Framförallt till produktutvecklingen och att leverera Generation 1 av JUNO-Checked Systemet för att kunna påbörja försäljning för forskningsändamål.

2023 är inkommen. Vilka är era främsta prioriteringar och milstolpar att uppnå under året?

Vår främsta prioritering är att leverera Generation 1 av JUNO-Checked Systemet för att kunna påbörja försäljningför forskningsändamål.

Mobil hålls mot en kortterminal

Disclaimer: Detta är en intervju som har gjorts på uppdrag av bolaget. Impala Nordic äger inga aktier i bolaget. Personer bakom Impala Nordic agerar som garanter i bolagets pågående företrädesemission.